金刚经全文原文注音版

本文介绍金刚经全文原文注音版,核心内容是关于金刚经注音的,喜欢的话请点赞转发。

([金刚经注音])金刚经全文原文注音版

金刚经全文原文注音版

 《金刚经》全称《金刚般若波罗密经》,《金刚经》是地位最高的一部佛经。佛经的内容围绕着佛陀和弟子须菩提的问答展开。下面小编为你整理了金刚经全文原文注音版,希望能帮到你!

 ná mó běn shī shì jiā moú ní fó

 南无本师释迦牟尼佛(三称)

 jīn gāng jīng qǐ qǐng

 金刚经启请

 jìng kǒu yè zhēn yán

 净口业真言

 ong xiū lì xiū lì mó hē xiū lì xiū xiū lì sà pó hē

 唵 修唎 修唎 摩诃修唎 修修唎 萨婆訶

 jìng sān yè zhēn yán

 净三业真言

 ōng suō wā pó wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn

 唵 娑嚩婆嚩秫驮 娑嚩达摩 娑嚩婆嚩秫度憾

 ān tǔ dì zhēn yán

 安土地真言

 ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì weǐ suō pó hē

 南无三满哆 母驮喃 唵 度噜度噜 地尾萨婆訶

 pǔ gōng yǎng zhēn yán

 普 供 养 真 言

 ong ye ye nang san po wa fa ri la hu

 唵 誐 誐 曩 三 婆 缚 韈 日 罗 斛

 fèng qǐng bā jīn gāng

 奉请八金刚

 fèng qǐng qīng chú zāi jīn gāng

 奉请 青除灾金刚

 fèng qǐng pì dú jīn gāng

 奉请 辟毒 金刚

 fèng qǐng huáng suí qiú jīn gāng

 奉请 黄随求金刚

 fèng qǐng bái jing shuǐ jīn gāng

 奉请 白净水金刚

 fèng qǐng chì shēng huǒ jīn gāng

 奉请 赤声火金刚

 fèng qǐng dìng chí zāi jīn gāng

 奉请 定持灾金刚

 fèng qǐng zǐ xián jīn gāng

 奉请 紫贤 金刚

 fèng qǐng dà shén jīn gāng

 奉请 大神 金刚

 fèng qǐng sì pú sà

 奉请四菩萨

 fèng qǐng jīn gāng juàn pú sà

 奉请 金刚眷菩萨

 fèng qǐng jīn gāng suǒ pú sà

 奉请 金刚索菩萨

 fèng qǐng jīn gāng ài pú sà

 奉请 金刚爱菩萨

 fèng qǐng jīn gāng yǔ pú sà

 奉请 金刚语菩萨

 fā yuàn wén

 发愿文

 jí shǒu sān jiè zūn guī yī shí fāng fó

 稽首三界尊 归依十方佛

 wǒ jīn fā hóng yuàn chí cǐ jīn gāng jīng

 我今发宏愿 持此金刚经

 shàng bào sì zhòng ēn xià jì sān tú kǔ

 上报四重恩 下济三涂苦

 ruò yǒu jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn

 若有见闻者 悉发菩提心

 jìn cǐ yī bào shēn tóng shēng jí lè guó

 尽此一报身 同生极乐国

 yún hé fán

 云何梵

 yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn

 云何得长寿 金刚不坏身

 fù yǐ hé yīn yuán dé dà jiān gù lì

 复以何因缘 得大坚固力

 yún hé yú cǐ jīng jiū jìng dào bǐ àn

 云何于此经 究竟到彼岸

 yuàn fó kāi wēi mì guǎng wéi zhòng shēng shuō

 愿佛开微密 广为众生说

 kai jīng jì

 开经偈

 wú shàng shèn shēn wēi miào fǎ bǎi qiān wàn jié nán zāo yù

 无上什深微妙法 百千万劫难遭遇

 wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì

 我今见闻得受持 愿解如来真实义

 ná wú qí yuán huì shàng fó pú sà

 南无祗园会上佛菩萨(三称)

 jīn gāng bō rě bō luó mì jīng

 金刚般若波罗蜜经

 yáo qín sān zàng fǎ shī jiū mó luó shí yì

 姚秦三藏鸠摩罗什 译

 fǎ huì yīn yóu fēn dì yī

 法会因由分第一

 rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù ji gū dú yuán

 如是我闻·一时佛在舍卫国·只树给孤独园·

 yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù

 与大比丘众千二百五十人俱

 ěr shí shì zūn·shí shí·zhuo yī chí bō·rù shě wèi dài chéng·qǐ shí·

 尔时世尊·食时·着衣持钵·入舍卫大城·乞食·

 yú qí chéng zhōng·cì dì qǐ yǐ·hái zhì běn chǔ·

 于其城中·次第乞已·还至本处·

 fàn shí qì·shōu yī bō·xǐ zú yǐ·fū zuò ér zuò ·

 饭食讫·收衣钵·洗足已·敷座而坐·

 shàn xiàn qǐ qǐng fēn dì èr

 善现启请分第二

 shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jí cóng zuò qǐ·

 时长老须菩提·在大众中·即从座起·

 piān tǎn yòu jiān·yòu xī zhuo dì·hézhǎnggōngjìng·

 偏袒右肩·右膝着地·合掌恭敬·

 ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·

 而白佛言·稀有世尊·如来善护念诸菩萨·

 shàn fù zhǔ zhū pú sà·shì zūn·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

 善付嘱诸菩萨·世尊·善男子·善女人·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·

 发阿耨多罗三藐三菩提心·

 yún hé yīng zhù·yún hé xiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi! shàn zāi·xū pú tí·

 云何应住·云何降伏其心·佛言·善哉善哉·须菩提·

 rú rǔ suǒ shuō·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·shàn fù zhǔ zhū pú sà·

 如汝所说·如来善护念诸菩萨·善付嘱诸菩萨·

 rǔ jīn dì tīng·dāng wéi rǔ shuō·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

 汝今谛听·当为汝说·善男子·善女人·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù·rú shì xiáng fú qí xīn·

 发阿耨多罗三藐三菩提心·应如是住·如是降伏其心·’

 ‘wéi rán·shì zūn·yuàn yao yù wén·

 唯然·世尊·愿乐欲闻·

 dà chéng zhèng zōng fēn dì sān

 大乘正宗分第三

 fó gào xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn·

 佛告须菩提·诸菩萨摩诃萨·应如是降伏其心·

 suǒ yǒu yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luǎn shēng·ruò tāi shēng·ruò shī shēng·ruò huà shēng·

 所有一切众生之类·若卵生·若胎生·若湿生·若化生·

 ruò yǒu sè·ruò wú sè·ruò yǒu xiǎng·ruò wú xiǎng·

 若有色·若无色·若有想·若无想·

 ruò fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng·wǒ jiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī·

 若非有想非无想·我皆令入无余涅槃而灭度之·

 rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng·shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě·

 如是灭度无量无数无边众生·实无众生得灭度者·

 hé yǐ gù·xū pú tí·

 何以故·须菩提·

 ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·jí fēi pú sà·

 若菩萨有我相·人相·众生相·寿者相·即非菩萨·

 miào xíng wú zhù fēn dì sì

 妙行无住分第四

 fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī·

 复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于布施·

 suǒ wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī·

 所谓不住色布施·不住声香味触法布施·

 xū pú tí·pú sà yīng rú shì bù shī·bù zhù yú xiāng·

 须菩提·菩萨应如是布施·不住于相·

 hé yǐ gù·ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī ·qí fú dé bù kě sī liang·

 何以故·若菩萨不住相布施·其福德不可思量·

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 dōng fāng xū kōng kě sī liang fǒu·

 东方虚空可思量不·

 fú yě·shì zūn·xū pú tí·

 不也·世尊·须菩提·

 nán xī běi fāng·sì wéi shàng xià xū kōng·kě sī liang fuǒ·

 南西北方·四维上下虚空·可思量不·

 fú yě·shì zūn·xū pú tí·

 不也·世尊·须菩提·

 pú sà wú zhù xiāng bù shī·fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang·

 菩萨无住相布施·福德亦复如是不可思量·

 xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suǒ jiào zhù·

 须菩提·菩萨但应如所教住·

 rú lǐ shí jiàn fēn dì wǔ

 如理实见分第五

 xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ shēn xiāng jiàn rú lái fǒu·

 须菩提·于意云何·可以身相见如来不·

 fú yě,shì zūn·bù kě yǐ shēn xiāng dé jiàn rú lái·hé yǐ gù·

 不也世尊·不可以身相得见如来·何以故·

 金刚经思想重心

 一、着重“无相”:如说“凡所有相皆是虚妄,若见诸相非相则见如来”。“无复我相人相众生相寿者相;无法相亦无非法相”。“离一切诸相则名诸佛”。“於一切相应如是知如是见如是信解,不生法相”。“不取於相,如如不动”。“无相”与原始般若的“无受三昧”、“是三昧不可以相得”称之为“离相门”一样。《金刚经》说“无相”而不说“空”,保持了原始般若的古风。

 二、着重“无我”的菩萨行:如说“若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,即非菩萨”。“实无有法名为菩萨,是故佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者”。“若菩萨通达无我法者,如来说名真是菩萨”。“若复有人知一切法无我,得成於忍,此菩萨胜前菩萨所得功德”。习惯大乘我法二空者,或不解於菩萨行着重“无我”。而古传般若即以“无我”悟入实相。“原始般若”阐明菩萨(我)与般若(法)不可得(空),原理是一样的。但《金刚经》不只说“无我”,也说“无法相,亦无非法相”。

 三、着重“利他”的菩萨行:般若的原义,菩萨行重於自行。《中品般若》的不退菩萨“报得波罗蜜”、“报得五神通”,“成就众生”,“庄严国土”。《金刚经》着重菩萨“受记”、“度众生”、“庄严国土”,与《中品般若》的重利他行相合。

 四、着重佛的体认:如说“若见诸相非相,则见如来”,“离一切诸相,则名诸佛”──佛是离一切相的。“如来不应以具足诸相见”,“不应以三十二相观如来”,“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来”──佛是不能於色声相中见的。“如来者,无所从来,亦无所去”──佛是不能从威仪中见的。如来说法,其实“无有定法如来可说”,“如来无所说”,“若人言如来有所说法,即为谤佛”。佛度众生,其实“实无众生如来度者”。如来能知一切众生心,其实“诸心皆为非心,是名为心”。

 五、佛和法的并重:早期佛教视舍利塔为佛,从下品到上品般若却宁取般若经不取舍利塔(重法)。而《金刚经》是重法又重佛(塔)的(与《法华经》相同),如说:“随说是经乃至四句偈等,当知此处,一切世间天人阿修罗皆应供养,如佛塔庙”;“在在处处若有此经……当知此处则为是塔,皆应恭敬作礼围绕,以诸华香而散其处”。这与法藏部是非常接近的。

 课外扩展:

 流通本的`演变

 《金刚经》以鸠摩罗什译本流传最广,其版本变化和被加工的痕迹也最多:

 1、流通本的加工:

 ⑴字数的添加:《金刚经》从824年柳公权本5043字,到868年咸通本5125字,到947年寿春本5150字,到1423年朱棣本5169字,到流通本5176字,其经文字数不断增多。

 (2)“冥司偈”的添加:以历代藏经的校勘记看,《金刚经》有文字上的琐碎变化。其最大变化是被添加的60(62)字“(尔时)慧命须菩提……”一段并最终定型,这是从菩提流支译本移植来的。添加的时间不很明确,后来佛徒为其编造了“僧灵幽”的公案,该段经文因此叫“冥司偈”

 。(3)首尾附件的添加:从咸通印刷本开始,经首已出现真言;到定型的流通本,被添加到经文前后的颂词、真言、奉请词、发愿文等附件,有近二十篇之多。

 2、流通本的分期:

 ⑴以柳公权本为代表的早期版本:柳公权本纪年准确、法度森严、昭然有信。在此824年以前的均属于早期版本,无三十二分划段,不添加任何真言,不添加62字段落;字数在5040左右。

 ⑵以咸通本为代表的中期版本:此时(868年)对《金刚经》的加工刚刚开始,三十二分和附件可添可无,62字一段是必添加的;字数在5140左右。

 ⑶以朱棣本为代表的晚期版本:除朱棣本外,此后均添加三十二分,附件全盘添加,经文逐步定型为5176字;此外经文还有两处被改动,一是善现启请分第二的“应云何住”被改为“云何应住”,二是应化非真分第三十二的“发菩萨心者”被改为“发菩提心者”。

 梵本情况

 最早出版的梵文校勘本 《金刚经》 是缪勒(F. Max Müller)本。其依据是来自中国和日本的四个梵本。两个日本梵本均是大阪高贵寺所藏,它们最早可追溯到公元9世纪的唐朝。另外则是印刷於北京的两个木刻本。

 1900年斯坦因(A.Stein)在新疆发现了一批梵文写本,1903年霍恩雷(A.F.Hoernle)在其中发现了《金刚经》的残片。1916年帕吉特(E.F.Pargiter)将其转写出版,他认为这个写本的时间是公元5世纪末。

 1931年,在吉尔吉特(Gilgit),另一个《金刚经》写本随一批梵文写本出土。这个梵本是写在桦树皮上的,原件应有12叶,出土时已遗失了5叶。查卡拉伐汀(N.P.Chakravarti)将其转写为拉丁体并编辑出版。此后杜特(N.Dutt)基於此又出版了天城体版本,并将缺损部分用缪勒版本拼补。根据后来学者的判断,该写本时间在6、7世纪。

 以上两个中亚写本出版后,孔泽(E.Conze)在1957年出版了他编订的《金刚经》。他以缪勒本为底,根据伦敦大学亚非学院所藏的一个梵藏双语木刻本和藏文翻译做校订,同时他也参考了中亚梵本、汉译本、无著的注释。

 在孔泽之后,P.L.Vaidya和L.M.Joshi先后出版了梵本《金刚经》,但因水平问题,无学术地位。

【金刚经全文原文注音版】相关文章:

1.金刚经注音版全文解释

2.金刚经原文全文

3.金刚经全文原文解释

4.金刚经注音版

5.《金刚经》全文

6.金刚经全文

7.金刚经原文

8.金刚经的原文

以上就关于金刚经全文原文注音版的内容,有关()金刚经全文原文注音版的跟多内容欢迎到相关分类查看。

未经允许不得转载:百万行实用范文 » 金刚经全文原文注音版